ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกช่องทางการขายของ บริษัท 555เปเปอร์พลัส

  1. เงื่อนไขการขาย

  - การลงทะเบียน
  สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม
ก) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริงตามที่เราร้องขอ เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งซื้อ หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเรา โดยเรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แล้ว ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และในกรณีดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่านแม้ว่าเราจะยอมรับการทำคำสั่งซื้อของท่านไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม

  ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์มไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน
ข) ในการลงทะเบียน เราจะให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าโดยเร็ว หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราโดยมิชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ทันที ทั้งนี้ เราจะไม่จำรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

  - การทำสัญญา
ก) ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีข้อผูกพันในลักษณะสัญญาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน หรือส่งมอบสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
ข) ในการยื่นคำสั่งซื้อทางแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องทำตามขั้นตอน การช้อปปิ้งทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มนี้ หลังจากนี้แล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน โดยคำสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการยอมรับจากเราแล้วก็ต่อเมื่อสิ่งที่ท่านสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งไปยังสถานที่ส่งมอบที่ท่านกำหนดไว้
ค) ในการยื่นคำสั่งซื้อทางออฟไลน์ หากท่านต้องการเอกสารยืนยันการสั่งสินค้าผ่านทางออฟไลน์  เราสามารถออกเอกสารตามที่ท่านร้องขอ
ง) สัญญานี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่เราส่งมอบแก่ท่านเท่านั้น ถ้าคำสั่งซื้อของท่านประกอบไปด้วยสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เราอาจจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านในหลายหีบห่อและในหลายๆ ครั้งได้

  - ราคาและการชำระเงิน
  แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ถูกต้อง ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเราพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ท่านตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ถ้าท่านยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด
ก) ราคานั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าไว้แล้ว และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี) จะมีการคิดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า ค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “ผลรวมทั้งสิ้น”
ข) เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าราคาที่แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วก็ตาม)
ค) ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://555paperplus.com/how-to-pay-online
ง) เพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตรของท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะร้องขอให้มีตรวจสอบเบื้องต้น (pre-authorization) กับบัตรของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเหลือเพียงพอสำหรับทำธุรกรรมได้ คำสั่งซื้อจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นนี้จะเสร็จสิ้นลง เงินในบัตรของท่านจะถูกหักทันทีที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่าน บัตรนั้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยผู้ออกบัตร ถ้าเราไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ออกบัตร เราไม่ขอรับผิด ต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบสินค้า หรือการไม่ส่งมอบสินค้า
จ) การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม เมื่อได้รับอนุญาตให้ชำระเงินแล้ว โดยการคลิกที่ปุ่ม “ชำระเงิน” “Pay Now” หรือยืนยันการชำระเงินผ่านเจ้าหน้าที่หมายความว่าท่านยืนยันว่าบัตรนั้นเป็นของท่าน

 - คำสั่งซื้อที่ผิดพลาด
  กรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง เว็บไซต์ www.555paperplus.com หรือ ที่ร้าน 555 เปเปอร์พลัส Line ID : @555paperplus  ถ้าท่านพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว โปรดติดต่อ Line ID : @555paperplus หรือ Tel. 081-816-9194 , 081-816-9195  , 034-458-559 เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน


  - การปฏิเสธคำสั่งซื้อ
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าออกจากหน้าแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้น ที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อใดๆ หลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเรา หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระ (กรณีเงินสด/เงินโอน คืนเงินภายใน 5 วันทำการ และกรณี บัตรเดบิต/เครดิต ระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินที่ให้บริการ) เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เนื่องจากเราถอนผลิตภัณฑ์ใดๆ ออกจากแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือไม่ขาย การถอดหรือแก้ไขข้อความ หรือเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์ หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือยอมรับคำสั่งซื้อ

 

  2. ข้อห้าม

  ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งท่านต้องไม่กระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา เช่น โอนถ่ายหรือเผยแพร่ไวรัส รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ Trojan horse, worm, logic bomb หรือโพสต์ เนื้อหาอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดต่อการรักษาข้อมูลความลับ หรือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจหรือลามกหยาบโลนในลักษณะใดๆ ลักลอบเข้าสู่ระบบด้านใดๆ ของการบริการนี้ นำข้อมูลในนี้ไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจต่อผู้อื่น ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ส่งโฆษณาหรือวัสดุส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้หรือที่เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มนี้ การละเมิดใดๆ ต่อข้อบัญญัตินี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาโดยไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แต่ยังรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัท 555เปเปอร์พลัส จะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมายโดยทันที

 

  3. การจัดส่ง

  คลิกอ่านรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

 

  4. การยกเลิกการเปลี่ยนคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

  คลิกอ่านรายละเอียดการยกเลิกการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

 

  5. สินค้าที่มีความบกพร่อง

 - รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ
 - กรณีท่านซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมถึงผ่านทาง เว็บไซต์ www.555paperplus.com หรือ ที่ร้าน 555 เปเปอร์พลัส Line ID : @555paperplus ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่  Line ID : @555paperplus หรือ Tel. 081-816-9194 , 081-816-9195  , 034-458-559  Fax. 034-458-560  . แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า และเหตุผลที่ต้องส่งคืนและระบุว่าท่านต้องการเงินคืนหรือต้องการให้เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
- ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้าโดยทันที และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการได้รับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือขอเงินคืน (ถ้ามี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
- ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นไม่มีความบกพร่อง เราอาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใหม่

 

 6. การปฏิเสธรับผิด

 แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ของเราก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ท่านได้ ด้วยเหตุนี้ เราไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดต่อข้อผิดพลาด การที่ไม่สามารถดำเนินการ หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ และหากเราพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ที่จะทำการแก้ไขโดยไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  - เนื้อหาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว ทาง 555 เปเปอร์พลัส ไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตาม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม แบบพิเศษ ที่ต่อเนื่อง ทางการลงโทษ หรือที่มีเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย หรือความสูญเสียการใช้ กำไร ข้อมูล หรือสิ่งของที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทน ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความไม่สามารถใช้ การทำงานของแพลตฟอร์ม และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถเห็นล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม หรือเกิดขึ้นตามสัญญาหรืออันเกิดจากการทำละเมิดที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา ทางหลักยุติธรรม ตามการชดใช้ความเสียหาย หรือโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด ยกเว้นว่าได้ระบุชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นและถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้
  - ไม่มีข้อบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะกีดกัน 555 เปเปอร์พลัส  ออกจากความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดของ 555 เปเปอร์พลัส  สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของเรา ของการบิดเบือนความจริง และการหลอกลวงที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถกีดกันออกไปได้หรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับ