VDO วิธีพับขึ้นรูปกล่อง Snack Box รหัส BK17, BK18

กล่อง snack จาก 555 เปเปอร์พลัส นอกจากใส่ snack แล้ว ยังใส่ขนมอื่นๆก็ได้นะคะ