VDO วิธีพับขึ้นรูปกล่องแบ่งช่องฝาสไลด์

 

กล่องแบ่งช่องฝาสไลด์ รหัสสินค้า BB05W-BB07W สามารถปรับเปลี่ยนช่องใส่ของได้ ทั้งแบบไม่มีช่อง และแบบมีช่องตั้งแต่ 2 ช่องไปจนถึง 6 ช่อง แล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าเผื่อความสวยงานและสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะ