กำหนดวันรับปริญญามหาวิทยาลัยต่างๆ | 555 PaperPlus

กำหนดวันรับปริญญามหาวิทยาลัยต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา   และขอรวบรวมข้อมูลเรื่องกำหนดวันรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  มาไว้ที่นี่นะคะ
 

 

เดือน ม.ค. - ก.พ. : เกษตรศาสตร์, รัตนบัณฑิต, นิด้า, เกษมบัณฑิต, เกริก,  ปทุมธานี, ม.เอเชีย, แม่โจ้, ม.เชียงใหม่, หัวเฉียว , ธุรกิจบัณฑิตย์ , หอการค้า , แม่ฟ้าหลวง ,
ม.ศรีปทุม, พะเยา


เดือนมี.ค. - เม.ย. : รามคำแหง, ม.ราชภัฎอุบล, ม.ราชภัฎมหาสารคาม, ม.กรุงเทพ, ม. บูรพา

เดือนพ.ค. - มิ.ย. : มศว.

เดือนก.ค. - ส.ค. : มหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ เช่น สวนดุสิต, สวนนัน, บ้านสมเด็จ, ธนบุรี, เพชรบุรี, จันทรเกษม, กาญจนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, วไลยอลงกรณ์, พระนคร, หมู่บ้านจอมบึง, รำไพพรรณี, ราชนคริทน์, นครปฐม, เทพสตรี, ม.มหิดล, ราชมงคล

เดือนก.ย. - ต.ค. : มหิดล, เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ เช่น ธัญบุรี, รัตนโกสินทร์, อีสาน, พระนคร, ล้านนา, สุวรรณภูมิ, กรุงเทพ, ตะวันออก, จุฬาฯ , ธรรมศาสตร์

เดือนพ.ย.- ธ.ค. : ธรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง), เอแบค, เทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ขอนแก่น, ม.รังสิต, นเรศวร, ศิลปากรหมายเหตุ : ข้อมูลรวบรวมจากกำหนดการรับปริญญาในปี 2558 และ 2559 จาก http://teen.mthai.com/education/86933.html  และ http://www.graduateth.com/schedule