Stickerสั่งผลิต

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC02_C (วงกลม) ขนาด 3 cm.

  

    

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC03_O (วงรี) ขนาด 4x3 cm.

  

  

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC03_R (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 4x3 cm.

  

  

 

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC04_C (วงกลม) ขนาด 4 cm.

  

   

 

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC04_S (จัตุรัส) ขนาด 4 cm.

  

  

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC05

  

  

  

  

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ รหัส SC08_C (วงกลม) ขนาด 2.5 cm.